ว่าที่ ร.ต. รังสฤษฎ์ สาริพัฒน์

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
กระทรวงศึกษาธิการ

web counter
จำนวนผู้เข้าชม
ปรับปรุง : 2017-11-26
Untitled Document
ข้อมูลบุคคลากร  [2018-11-21]

ว่าที่ ร.ต. รังสฤษฎ์ สาริพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางลาวรรณ บริสุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
077399117

นางจุฑารัตน์ โกมาลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
077399117
นางสมพร จำนงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
077399117

นางอุดมลักษณ์ ชูเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
077399117

นายภาคิณ จันทบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
077399117

นางจรัสศรี วิเชียรพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
077399117

นายรัฐวุฒิ เด็ดรักษ์ทิพย์
ครู ชำนาญการ
077399117

นางสุณีย์ โมลี
ครู ชำนาญการ
077399117

นางนิดา กลับรินทร์
ครู ชำนาญการ
077399117

นางรัตนา วรรณวงศ์
ครู ชำนาญการ
077399117

นางภาวนา วิจิตร
ครู ชำนาญการ
077399117

นายธีรศักดิ์ ทองมั่นคง
ครู ชำนาญการ
081-8925856

นางพัชนี แซ่ตัน
คศ.๑
077399117


นางสาวนิตยา ผลพูลเกิด
คศ.๑
077399117

นางสาวนาฎฤดี สุขไกรทัย
คศ.๑
077399117นางสาวอรพรรณ แท่นสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
077399117

นางสาววุฒิตา คชเชนทร์
ครูผู้ช่วย
077399117

นางสาวสุปาณิดา ศักดิ์ศรี
ครูผู้ช่วย
077399117


077399117
นางเรณู  สิทธิประการ 
ครูอัตราจ้าง
 077399117

นางสาวภาวิณี  รัตนบุรี 
ครูอัตราจ้าง
 077399117

นางสาวสิรินทรา  เลิศทองคำ 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 077399117

นางพทุมรัตน์  บุญชูศรี 
พนักงานธุรการ
 077399117

นายกำจัด   โกมาลย์
ลูกจ้างประจำ
 077399117

 
 
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
หมู่ที่ 3, ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 84250
โทรศัพท์:077 399 117