ว่าที่ ร.ต. รังสฤษฎ์ สาริพัฒน์

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
กระทรวงศึกษาธิการ

web counter
จำนวนผู้เข้าชม
ปรับปรุง : 2017-11-26
Untitled Document
คณะกรรมการสถานศึกษา  [2015-07-08]

1.


นายชัยสิทธิ์  

สุดเอี่ยม            

ประธานกรรมการ

2.


นายปรีชา

อินทร์นาโพธิ์

รองประธานกรรมการ

3.


นายสำราญ

โอชม

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

4.


นายรัฐวุฒิ

เด็ดรักษ์ทิพย์

กรรมการ

5.


นายติณณภพ

บริสุทธิ์

กรรมการ

6.


นางบุญทอง

จินดาแดง

กรรมการ

7.


พระราเมศ

 

กรรมการ

8.


นายสมนึก

แก้วภูชงค์

กรรมการ

9.


นายสมพร

พินโน

กรรมการ

10.


นายวัชระ

ฉิมเทียม

กรรมการ

11.


นายสมเจตน์

ศรีคงแก้ว

กรรมการ

12.


นายไพโรจน์

จันทร์แสงกุล

กรรมการ

13.


นายภาณุมาศ

เพชรสองเมือง

กรรมการ

14.


นายสวัสดิ์

ใจตรง

กรรมการ

15.


นายอโณทัย

จันทร์อยู่

กรรมการและเลขานุการ

 


 
 
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
หมู่ที่ 3, ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 84250
โทรศัพท์:077 399 117