ว่าที่ ร.ต. รังสฤษฎ์ สาริพัฒน์

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
กระทรวงศึกษาธิการ

web counter
จำนวนผู้เข้าชม
ปรับปรุง : 2017-11-26
Untitled Document
อัตลักษณ์ /เอกลักษณ์  [2017-01-09]
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูปดอกบัวทับตัวอักษร  อ
คำขวัญของโรงเรียน

วิชาการนำ   กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม

 

ปรัชญาของโรงเรียน

 นตถิ   ปญญาสมา   อาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มีสีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน - ชมพู


อักษรย่อของโรงเรียน

ม.ล.๑๑

ม.ล. = โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว

๑๑ = เลขรหัส  อ.พนม  ซึ่งเป็นอำเภอที่ ๑๑ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
"เป้าหมายสูงสุดของโรงเรียน คือ  คุณภาพนักเรียน"

 
 
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
หมู่ที่ 3, ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 84250
โทรศัพท์:077 399 117